ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ประกาศรายชื่อ(ลูกจ้าง) ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อปรับเปลี่ยนสถานะเป็นเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน