ทำเนียบผู้บริหาร กปภ.ข.1


ผู้จัดการ กปภ.สาขา

นายสุรชัย เชื้อแพ่ง

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

นายวิทยา สามสุวรรณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

นายเจษฎา ชููชาญ

ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

นายพงศกร ปุญญวัศพล

ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย

นางสาวกุลดา ศรีญาณลักษณ์

ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน

นางถนอมศรี แสนเสน่ห์

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางพลอยนิสา กฤษแก้วบุญเรือง

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

นายสุรวัฒน์ พลมณี

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ