Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

คู่มือการใช้งานระบบสุ่มมาตรออนไลน์

คู่มือการใช้งานระบบสุ่มมาตรออนไลน์ กปภ. จากการประชุมซักซ้อมการใช้งานระบบสุ่มมาตรออนไลน์ ณ วันที่ 4 ต.ค. 2564 ณ กปภ.ข.1 ผ่านระบบ VDO Conference คู่มือฉบับย่อ

Posted in 5. กระบวนการจัดเก็บรายได้, 6. กระบวนการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

แนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

การอบรมรายงานสรุปผลการศึกษา การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) รวมถึงผลการประเมินแนวโน้มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1508 อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค เอกสารประกอบการอบรม -> Download แนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency Guideline for Provincial Waterworks Authority) การประปาส่วนภูมิภาค Download

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

การฝึกอบรมหัวข้อเทคนิตการจัดทำ TOR การพิจารณาผลการเสนอราคา การจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา (2563)

การฝึกอบรมหัวข้อเทคนิตการจัดทำ TOR การพิจารณาผลการเสนอราคา การจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา (2563) โดย นาย มนูญ ปานอุทัย วันที่ 20 มี.ค. 2563 ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิกาค เขต 1 เอกสารประกอบการบรรยาย สามารถดาว์นโหลดได้ที่ -> เอกสารประกอบการบรรยาย วีดีโอประกอบการบรรยาย สามารถดาว์นโหลดได้ที่ -> วีดีโอประกอบการบรรยาย

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

กฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมาตรการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๑. พระราชบัญบัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. 2554 มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดําเนินกิจการดังต่อไปนี้ (๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกับกับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือดําเนินคดี (๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือดําเนินคดี (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว (๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษาตัวแทนพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐตําแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้นําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสองโดยให้ถือว่าการดําเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการดําเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรา 101 ให้นําบทบัญญัติมาตรา 100 มาใช้บังคับกับการดําเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลมเว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจํานวนหุ้นทั้งหมดที่จําหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งไม่ใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 100 (2) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 102บทบัญญัติมาตรา 100 มิให้นํามาใช้บังคับกับการดําเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งหน่วยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจํากัดมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน มาตรา 103ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจํานวนที่คณะกรรมการป.ป.ช. กําหนดบทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ที่พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม มาตรา 103/1 … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

รู้จัก HPO (HighPerformance Organization)

ในความหมายที่หลายท่านเข้าใจ HPO (High Performance Organization) หรือ องค์กรสมรรถนะสูง คือ การเป็นองค์กรที่เก่ง มีแผนรองรับกับสภาวะต่าง ๆ อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการทำงานจากรอบด้านทุกมุมมอง ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา และคุณภาพของผลงานดีเยี่ยม เป็นที่ยอมรับ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | 3 Comments