Category Archives: 8. กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีเนื้อหาครอบคลุม 8 เรื่องคือ
-การวิเคราะห์งานและการจัดโครงสร้างองค์กร
-การวางแผนอัตรากำลัง
-การสรรหาและคัดเลือก
-การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-การประเมินผลการปฏิบัติงาน
-การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
-การจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงาน
-การรักษาบุคลากร

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

Posted in 1. กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์, 10. กระบวนบัญชี การเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน, 11. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง, 12. หมวดอื่นๆ, 2. กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ, 3. กระบวนการผลิตน้ำประปาและควบคุมคุณภาพน้ำ, 5. กระบวนการจัดเก็บรายได้, 6. กระบวนการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, 7. กระบวนการวางแผน ออกแบบและก่อสร้าง ระบบประปา, 8. กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, 9. กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, Open source software, SAP Technical School, กฎหมาย, ควบคุมภายใน, ตรวจสอบ, บริหารความเสี่ยง | Leave a comment