Category Archives: 12. หมวดอื่นๆ

หมวดอื่นๆ

การจัดประเภทผู้ใช้น้ำ (2562)

การบรรยายเกี่ยวกับการจัดประเภทผู้ใช้น้ำ โดย นาย อาคม นามเทพ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภูมิภาค 4 ณ วันที่ 18 ก.ค. 2562 Slide ประกอบการบรรยาย -> นำเสนอ การจัดประเภทผู้ใช้น้ำ เอกสารประกอบ ได้แก่ -> ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดประเภท จัดประเภท , ตอบหารือ-หารือ จัดประเภท , ผังการจัดประเภท

Posted in 12. หมวดอื่นๆ, 5. กระบวนการจัดเก็บรายได้, ตรวจสอบ | Leave a comment

BCP และ BCM

การบรรยายเกี่ยวกับ BCM และ BCP โดย ฝ่ายบริหารความเสี่ยง กปภ. ณ วันที่ 13 ก.ย. 2559 สามารถ Download file ได้ที่นี่ครับ

Posted in 1. กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์, 12. หมวดอื่นๆ, ควบคุมภายใน, บริหารความเสี่ยง | Leave a comment

การจัดประเภทผู้ใช้น้ำ (2559)

การบรรยายเกี่ยวกับการจัดประเภทผู้ใช้น้ำ โดย นาย อาคม นามเทพ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภูมิภาค 4 ณ วันที่ 26 ก.ค. 2559 Slide ประกอบการบรรยาย ->  นำเสนอ การจัดประเภทผู้ใช้น้ำ ผังการจัดประเภทผู้ใช้น้ำได้มีการกำหนดไว้ในไฟล์แนบ ->  แผนผังการจัดประเภทผู้ใช้น้ำ เอกสารประกอบ ได้แก่ ->  ระเบียบคู่มือ จัดประเภท  , ผังการทำงาน , เอกสารประกอบ(ในส่วนของระเบียบ ข้อบังคับ) สิ่งที่ควรระวัง ->  สิ่งที่ต้องเรียนรู้ จากคู่มือจัดประเภท ปี 45 ไฟล์เสียงการอบบรม ->  เสียงบันทึกการอบรม

Posted in 12. หมวดอื่นๆ, 5. กระบวนการจัดเก็บรายได้, ตรวจสอบ | Leave a comment

คู่มือ งานอำนวยการ

Posted in 12. หมวดอื่นๆ, 6. กระบวนการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า | Leave a comment

คู่มือ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

Posted in 1. กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์, 12. หมวดอื่นๆ | Leave a comment

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

Posted in 12. หมวดอื่นๆ, 9. กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, กฎหมาย | Leave a comment

ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยของ กปภ. (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖)

Posted in 12. หมวดอื่นๆ, 9. กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, กฎหมาย | Leave a comment

ทำความรู้จัก KM กันเถอะ

Posted in 12. หมวดอื่นๆ | Leave a comment

จะขอเป็นผู้ใช้น้ำ กปภ. จะต้องทำอย่างไร

Posted in 12. หมวดอื่นๆ, 4. กระบวนการจ่ายน้ำประปาและติดตั้งวางท่อ | Leave a comment

น้ำที่มีกลิ่นคลอรีนมีอันตรายหรือไม่

Posted in 12. หมวดอื่นๆ | Leave a comment