Monthly Archives: ตุลาคม 2020

แนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

การอบรมรายงานสรุปผลการศึกษา การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) รวมถึงผลการประเมินแนวโน้มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1508 อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค เอกสารประกอบการอบรม -> Download แนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency Guideline for Provincial Waterworks Authority) การประปาส่วนภูมิภาค Download

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment