ขอยกเลิกใช้น้ำประปาและขอเงินประกันคืนจะต้องทำอย่างไร

หลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงเพื่อขอรับเงินค่าประกัน การใช้น้ำประปาคืน มีดังนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว ข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐของผู้ใช้น้ำ

  2. ใบเสร็จค่าประกันการใช้น้ำประปา (ถ้ามี)

  3. ใบเสร็จค่าน้ำประปาครั้งสุดท้าย หรือสำเนา (ถ้ามี)

ผู้ใช้น้ำประปาอาจจะทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่น ไปทำการแทนได้
โดยต้องมีผูลงนามเป็นพยาน 2 คน และปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย
ผู้รับมอบอำนาจจะต้องนำหลักฐาน ตามข้อ 1-3 และหลักฐานของผู้รับมอบอำนาจไปแสดงด้วย
เมื่อท่านนำหลักฐานดังกล่าวไปแสดงต่อสำนักงาน ประปาในพื้นที่
ของท่านและเขียนคำร้องขอเลิกใช้น้ำประปา สำนักงานประปา
จะตรวจสอบดูว่าท่านมียอดค้างชำระค่า น้ำประปาอยู่หรือไม่
หากไม่มีค่าน้ำประปาค้างชำระก็จะได้รับเงินประกันการใช้น้ำคืนเต็มตามจำนวน แต่หากมี
ค่าน้ำค้างชำระ สำนักงานประปาจะหักจากเงินประกันการใช้น้ำและคืนเงินในส่วนที่เหลือ
(ถ้ามี) ให้แก่ผู้ใช้น้ำ

ที่มา : http://www.pwa.co.th/contents/faq

This entry was posted in 12. หมวดอื่นๆ, 5. กระบวนการจัดเก็บรายได้. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น