การจัดประเภทผู้ใช้น้ำ (2559)

การบรรยายเกี่ยวกับการจัดประเภทผู้ใช้น้ำ โดย นาย อาคม นามเทพ

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภูมิภาค 4

ณ วันที่ 26 ก.ค. 2559

Slide ประกอบการบรรยาย ->  นำเสนอ การจัดประเภทผู้ใช้น้ำ

ผังการจัดประเภทผู้ใช้น้ำได้มีการกำหนดไว้ในไฟล์แนบ ->  แผนผังการจัดประเภทผู้ใช้น้ำ

เอกสารประกอบ ได้แก่ ->  ระเบียบคู่มือ จัดประเภท  , ผังการทำงาน , เอกสารประกอบ(ในส่วนของระเบียบ ข้อบังคับ)
สิ่งที่ควรระวัง ->  สิ่งที่ต้องเรียนรู้ จากคู่มือจัดประเภท ปี 45

ไฟล์เสียงการอบบรม ->  เสียงบันทึกการอบรม

This entry was posted in 12. หมวดอื่นๆ, 5. กระบวนการจัดเก็บรายได้, ตรวจสอบ. Bookmark the permalink.