คณะทำงาน

คณะทำงานการจัดการความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑

คำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่ 155/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระดับหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ กปภ. ประจำปี ๒๕๕๕

ใส่ความเห็น