การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑ (Provincial Waterworks Authority Region 1)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1ข้อมูลทั่วไปประวัติความเป็นมาของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1การแบ่งการบริหาร