หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Contact Menu

ความตัดกันของสี

Slide Banner

เรื่องน่ารู้จาก กปภ.

สถิติความปลอดภัย

สถิติความปลอดภัย
SAFETY RECORD
วันที่บันทึก
RECORD DATE
เป้าหมาย (วัน)
TARGET (DAYS)
ทำงานมาแล้วโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน(วัน)
OPERATED WITHOUT A LOST TIME ACCIDENT (DAYS)
เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานครั้งสุดท้ายเมื่อ
LAST ACCIDENT OCCURRED
สถิติที่ดีที่สุดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (วัน)
THE BEST RECORD (DAYS)
สถิติความปลอดภัยประจำเดือน
ACCIDENT RECORD FOR
วันทำงานที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
REGULAR WORKING DAY WITH NO LOST TIME ACCIDENT
วันหยุดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
HOLIDAY WITH NO LOST TIME ACCIDENT
วันที่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
DAY WITH LOST TIME ACCIDENT

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เลื่อนขึ้นข้างบน